Fonden​

Anbefaling​

Fondens opfølgning​

​1. Åben for kommunikation​

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Fonden følger anbefalingen​

Det er i bestyrelsen besluttet, hvem der udtaler sig på fondens vegne.
Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og om Fondens erhvervsdrivende formål, mens Direktøren for Danmarks Fuglezoo udtaler sig på Fondens vegne om de af bestyrelsen vedtagne uddelingspolitikker og -strategier samt om alle operationelle forhold i relation til fondens virke.
Direktøren kan og må ligeledes udtale sig om fondens politik og holdninger i offentligheden.

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger anbefalingen​

Bestyrelsen beslutter investeringsstrategien, uddelingsstrategi og -politik en gang årligt.
Dette sker efter med oplæg fra direktøren.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Fonden følger anbefalingen​

Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med direktøren bestyrelsesmøderne
Formanden leder bestyrelsesmøderne.

2.2.2 Det anbefales,

at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Fonden følger anbefalingen​

Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet, som har ansvaret for planlægningen af bestyrelsens arbejde.
I de særlige tilfælde, hvor formanden vil blive bedt om at udføre særlige opgaver for fonden, sket dette ved en bestyrelsesbeslutning, hvoraf forholdsregler om bestyrelsens kontrolfunktion sikres.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen​

Bestyrelsen forsøger i videst muligt omfang at sammensætte en alsidig bestyrelse med forskellige faglige kompetencer samt interesse for branchen.

2.3.2 Det anbefales,

at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen​

Det er medlemmer af bestyrelsen, som kan indstille kandidater til valg i bestyrelsen.

2.3.3 Det anbefales,

at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger anbefalingen​

Det er en vigtigt del af bestyrelsens arbejde, at der er et personligt engagement tilstede hos bestyrelsesmedlemmerne og personlighed og kompetenceprofil i forening, udgør herfor udvælgelseskriterierne.

2.3.4 Det anbefales,

at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt

Fonden følger anbefalingen​

Bestyrelsens medlemmer fremgår af ledelsesberetningen.

For at udbrede kendskabet til fonden og bestyrelsens arbejde, er der en ny hjemmeside under oprettelse. Af denne hjemmeside vil fremgå bestyrelsens arbejde og sammensætning.
Der er ingen myndighed, til-skudsyder eller lignende som har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem.

2.3.5 Det anbefales,

at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Fonden følger anbefalingen​

Fonden ejer ikke dattervirksomhed, hvorfor en sådan situation ikke vil forekomme.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.
Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:


 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Fonden følger ikke anbefalingen​

Fonden Frydenlund Fuglepark er drevet af en række frivillige kræfter, og der er intet vederlag forbundet med bestyrelsesarbejdet.

Alle medlemmer i bestyrelsen er på nuværende tidspunkt tilknyttet i en relation, som ud fra anbefalingernes definition af uafhængighed kan anses for ikke-uafhængig.

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

2.5.1 Det anbefales,

at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

2.5.2 Det anbefales,

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Fonden følger ikke anbefalingen​

Fonden er drevet af personligt engagement, som ikke kender nogen alder.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen​

Bestyrelsens arbejde for det forgangne år evalueres på det første bestyrelsesmøde året derpå.

2.6.2 Det anbefales,

at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden følger anbefalingen​

Direktionens arbejde for det forgangne år evalueres på det første bestyrelsesmøde året derpå.

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fonden følger ikke anbefalingen​

Fonden er drevet af personligt engagement og foretages uden vederlag.
En person kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og når det internt i bestyrelsen vurderes, at der er behov for nye kræfter.

3.1.2 Det anbefales,

at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Fonden følger ikke anbefalingen​

Fonden er drevet af frivillige kræfter.

Fonden er drevet af personligt engagement, som ikke kender nogen alder.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt